mój prąd dofinansowanie

Dofinansowania

Spis treści

 

Programy dofinansowań do fotowoltaiki

Nazwa programu Dla kogo? Wsparcie Zakres Termin składania wniosku
Mój Prąd 5.0
osoby prywatne,
prosumenci z mikroinstalacją o mocy od 2 kW do 10 kW w systemie net-billing, którzy nie skorzystali dotąd z dofinansowania
Dotacja do 50% kosztów inwestycji, nie więcej niż:

6 000 zł – dla mikroinstalacji PV

7 000 zł – dla mikroinstalacji PV wraz z dodatkowymi elementami

5000 zł – magazyn ciepła

16 000 zł – dla magazynu energii

3 000 zł – dla systemu zarządzania energią HEMS/EMS

–  4 400 – 28 500 zł – na pompy ciepła (w zależności od rodzaju)

3 500 zł – zakup i montaż kolektorów słonecznych c. w. u.

Łączna maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 58 000,00 zł dla jednego Punktu Poboru Energii (PPE)

 

– zakup i montaż instalacji PV 2-10 kW

– zakup i montaż magazynu ciepła o pojemności co najmniej 20 dm3

– zakup i montaż magazynu energii o pojemności co najmniej 2 kWh

– zakup i montaż pomp ciepła

– zakup i montaż kolektorów słonecznych

Od 22 kwietnia do 22 grudnia 2023
lub do wyczerpania środków
Czyste Powietrze Osoby prywatne Dotacja zależna od dochodów wnioskodawcy. Dotacja od 40 % do nawet 100% kosztów inwestycji, kwotowo od 6 000 zł do 15 000 zł. – zakup i montaż instalacji PV 2-10 kW Nabór do końca 2029 r.
Stop smog Osoby prywatne (zamieszkałe gminy objęte uchwałą antysmogowa) Dotacja do 70% kosztów inwestycji. Średni koszt realizacji przedsięwzięcia w jednym budynku/lokalu nie może przekroczyć 53 000 zł. – montaż, przyłączenie
i uruchomienie mikroinstalacji PV
Nabór do wyczerpania środków
Agroenergia Rolnicy Dotacja:

do 20% kosztów inwestycji na instalację PV o mocy 10-30 kW, nie więcej niż 15 000 zł

do 13 % kosztów inwestycji na instalację PV o mocy 30-50 kW, nie więcej niż 25 000 zł

10 000 zł dodatkowo, gdy wraz z instalacją PV będzie montaż pompy ciepła

– zakup i montaż instalacji PV do 50 kW Nabór do 30.09.2025 r. lub do wyczerpania środków
Zielona energia w gospodarstwie rolnym Rolnicy prowadzący działalność rolniczą w celach zarobkowych Dotacja w ujęciu procentowym od 30% do 60% kosztów inwestycji, nie większa niż 150 000 zł. – zakup i montaż instalacji do 50 kW Nabór do 15.03.2023 r.
Energia Plus Przedsiębiorcy Wsparcie w formie pożyczki wynosi od 0,5 mln zł do 500 mln zł.

Wsparcie w formie dotacji dla przedsięwzięć wykorzystujących technologię ORC do 50 % kosztów inwestycji.

– budowa, rozbudowa i przyłączenie instalacji PV Nabór do końca 2027 roku
Prosument Lokatorski wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe oraz TBS-y Dotacja do 50% kosztów inwestycji – zakup, montaż, budowa nowej instalacji OZE lub modernizacja istniejącej instalacji, w wyniku której zainstalowana moc instalacji wzrośnie o co najmniej 25%.

– instalacje wspomagające: magazyny energii, pompy ciepła itp.

Nabór od 1 lutego 2023 r.

więcej informacji…

Potrzebujesz doradztwa? Skontaktuj się z nami!

 


MÓJ PRĄD 5.0


O programie:

Celem programu Mój Prąd jest wsparcie finansowe przedsięwzięć polegających na zakupie i montażu:

 • mikroinstalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW, przeznaczonych do wykorzystania w istniejących już budynkach mieszkalnych.;
 • magazynów energii elektrycznej o pojemności co najmniej 2 kWh. Cena za 1kWh nie może przekroczyć 6 tys. zł;
 • magazynów ciepła. Minimalna pojemność magazynu ciepła wynosi 20 dm3 (20 litrów);
 • systemów zarządzania energią HEMS/EMS;
 • pomp ciepła;
 • kolektorów słonecznych c. w. u.

 

Termin:

Od 22 kwietnia do 22 grudnia 2023 lub do wyczerpania środków.

 

Dla kogo?

Program Mój Prąd skierowany jest do:

 1. Wnioskodawców, którzy rozliczają się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie net-billing oraz dla Wnioskodawców rozliczających się w systemie net-metering, którzy nie skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej, pod warunkiem, że przejdą na system rozliczania net-billing. Dofinansowanie w formie dotacji wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych (wszystkich wydatków poniesionych z tytułu zakupu i montażu elementów objętych dofinansowaniem):

 

 1. Wnioskodawców, którzy rozliczają się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie net-metering i nie skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej m.in. z programu Mój Prąd (w poprzednich edycjach), pod warunkiem, że przejdą na system rozliczania net-billing. Dofinansowanie w formie dotacji wynosi:

 

 1. Wnioskodawców rozliczających się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej m.in. z programu „Mój Prąd”, pod warunkiem, że:

a) mikroinstalacja fotowoltaiczna, na którą otrzymano już dofinansowanie została przyłączona i zapłacona w okresie kwalifikowalności kosztów, czyli od 01.02.2020 r.;

b) zmieniono system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej na tzw. net-billing – obowiązujący od dnia 01.04.2022 r., zgodnie z ustawą z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii;

c) do dofinansowania zostanie zgłoszone dodatkowe urządzenie z zakresu urządzeń wskazanych w programie „Mój Prąd”.

 

Wysokość dofinansowania:

 • dla mikroinstalacji PV – dofinansowanie wyniesie do 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 6 tys. zł;
 • dla mikroinstalacji PV z urządzeniami dodatkowymi:

– dla mikroinstalacji PV do 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 7 tys. zł (grupa 1 i 2 Wnioskodawców) lub niż 3 tys. zł (grupa 3 Wnioskodawców)

– dla magazynu energii do 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 16 tys. zł;

– dla magazynów ciepła do 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 5 tys. zł;

– dla systemu EMS/HEMS do 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 3 tys. zł;

– dla gruntowych pomp ciepła – pompy ciepła grunt/woda, woda/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej do 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 28,5 tys. zł;

– dla pomp ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej do 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 19,4 tys. zł;

– dla pomp ciepła powietrze/woda do 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 12,6 tys. zł;

– dla pomp ciepła typu powietrze/powietrze do 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 4,4 tys. zł;

– dla kolektorów słonecznych c. w. u. do 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 3,5 tys. zł;

 

W przypadku montażu pompy ciepła beneficjent oświadcza, iż po wypłacie dofinansowania w ramach Programu Mój Prąd, w budynku mieszkalnym objętym dofinansowaniem:

a) nie będzie zainstalowane i nie będzie użytkowane źródło ciepła na paliwa stałe, z wyjątkiem spełniających wymagania ekoprojektu kotłów na biomasę drzewną o obniżonej
emisyjności cząstek stałych o wartości 20 mg/m3 oraz spełniających wymagania ekoprojektu kominków wykorzystywanych na cele rekreacyjne.

b) wszystkie zainstalowane oraz użytkowane urządzenia służące do celów ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody użytkowej (w tym kominki wykorzystywane na cele rekreacyjne)
będą spełniać docelowe wymagania obowiązujących na terenie położenia budynku mieszkalnego objętego dofinansowaniem, aktów prawa miejscowego, w tym uchwał antysmogowych, również wtedy, kiedy akty te przewidują bardziej rygorystyczne ograniczenia dotyczące zakupu i montażu źródła ciepła.

 

Łączna maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 58 000,00 zł dla jednego Punktu Poboru Energii (PPE)

 

Forma dofinansowania:

Dofinansowanie jest w formie dotacji. Czas oczekiwania na otrzymanie dotacji wynosi około 90 dni.

 

Linki:

mojprad.gov.pl


CZYSTE POWIETRZE


O programie:

Program rządowy Czyste Powietrze udziela dofinansowań dla instalacji fotowoltaicznych. Program jest przeznaczony dla osób prywatnych i ma na celu redukcję emisji zanieczyszczeń wytwarzanych przez domowe piece opalane węglem lub drewnem.

 

Termin:

Program ruszył we wrześniu 2018 roku i będzie trwał do końca 2029 roku.

 

Dla kogo?

Dofinansowanie mogą otrzymać osoby prywatne, które są właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego w wyodrębnioną księgą wieczystą, gdy:

 • roczny dochód Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 135 000 zł – w ramach Części 1) Programu (poziom podstawowy dofinansowania);
 • przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym przez prezydenta, burmistrza lub wójta nie przekracza kwoty 1894 zł w gospodarstwie wieloosobowym, 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym – w ramach Części 2) Programu (poziom podwyższony dofinansowania);

Jeśli ktoś prowadzi działalność gospodarczą, to roczny przychód uzyskany z niej w danym roku kalendarzowym nie przekracza 40-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego  w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

 • przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym przez prezydenta, burmistrza lub wójta nie przekracza kwoty 1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym, 1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym

lub ma ustalone prawo do otrzymywania: zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta, przez prezydenta, burmistrza lub wójta zawierającym wskazanie okresu oraz rodzaju zasiłku, na który został przyznany  – w ramach Części 3) Programu (poziom najwyższy dofinansowania).

Jeśli ktoś prowadzi działalność gospodarczą i przedstawił zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka swojego gospodarstwa domowego, to roczny jej przychód z tej działalności (pozarolniczej) w danym roku kalendarzowym nie przekroczy 20-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego  w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

 

Forma dofinansowania:

Program przewiduje, że dotacja może być wypłacona w całości po zakończeniu realizacji całego projektu lub w ratach po ukończeniu poszczególnych etapów. Zgodnie z planem, wypłaty powinny nastąpić w ciągu 3 miesięcy od złożenia wniosku.

 

Linki:

https://wfosigw.pl/czyste-powietrze/ogloszenie-o-naborze/

https://rankomat.pl/nieruchomosci/dofinansowanie-fotowoltaika

 

stop smog


STOP SMOG


O programie:

„Stop Smog” to projekt, którego celem jest udzielanie wsparcia finansowego dla inwestycji służących do termomodernizacji domów, co ma pomóc w poprawie jakości powietrza w kraju w dłuższej perspektywie. Program jest szczególnie ważny dla miast w Polsce, gdzie poziom zanieczyszczenia jest najwyższy.

 

Termin:

Program ruszył w październiku 2018 roku i będzie trwał, aż do wyczerpania środków.

 

Dla kogo?

Program „Stop Smog” skupia się na pomocy mniej zamożnym właścicielom nieruchomości, dotkniętym ubóstwem energetycznym. Termin ten odnosi się do sytuacji, gdy koszt ogrzewania domu stanowi duży udział w budżecie gospodarstwa domowego.

Program „Stop Smog” oferuje dofinansowania dla beneficjentów, którzy chcą zrealizować prace optymalizujące zużycie energii cieplnej i oszczędzać w ten sposób na kosztach ogrzewania. Jednakże, jak w przypadku każdego projektu finansowanego, program ma określone wymagania dla potencjalnych beneficjentów, takie jak:

 • w okresie 3 miesięcy przed przystąpieniem do programu dochód na osobę w jednoosobowym gospodarstwie domowym nie może przekroczyć 175% kwoty najniższej emerytury, a w przypadku gospodarstwa wieloosobowego – 125% tej kwoty;
 • łączna wartość majątku beneficjenta, wliczając w to nieruchomość, która ma być poddana termomodernizacji, nie może przekraczać 424 tys. zł;
 • niektóre gminy wymagają wkładu własnego (zwykle około 10% wartości inwestycji), który musi zostać wniesiony przez beneficjenta programu;
 • w przypadku naruszenia zasad programu, uczestnik musi dobrowolnie zwrócić dofinansowanie i złożyć stosowne oświadczenie;
 • beneficjent programu „Stop Smog” musi zamieszkiwać nieruchomość, która będzie poddana dofinansowanym przedsięwzięciom i udostępnić ją do kontroli przez urzędników przez okres 5 lat od otrzymania finansowego wsparcia.

 

Gminy objęte programem:

Województwo mazowieckie: Warszawa, Brzesko, Dąbrówka, Lesznowola, Opinogóra Górna, Raszyn

Województwo śląskie: Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, Pszczyna, Rybnik, Sosnowiec

Województwo małopolskie: Kraków, Czarny Dunajec, Kalwaria Zebrzydowska, Limanowa, Niepołomice, Skawina, Spytkowice, Sucha Beskidzka, Tuchów

Województwo podkarpackie: Rzeszów

Województwo pomorskie: Gdańsk

 

Forma dofinansowania:

Każda jednostka samorządu ustala swoje własne zasady, na których wnioskodawcy otrzymujący korzyści mogą dołączyć do programu. W szczególności, ważne jest to, co dotyczy wysokości wymaganego wkładu własnego. Niektóre jednostki samorządu (zwykle te z najmniej zamożnych gmin) całkowicie rezygnują z pobierania własnego lub oferują opcję płacenia w ratach lub pracy w zamian za tę kwotę.

 

Linki:

https://czystepowietrze.gov.pl/stop-smog/

https://czystepowietrze.gov.pl/stop-smog/porozumienia/

program dofinansowanie „energia dla wsi”


AGROENERGIA


O programie:

Agroenergia to program, który skierowany jest do osób posiadających użytki rolne, czy to jako właściciele, czy dzierżawcy. Program umożliwia im na tych terenach instalację urządzeń, takich jak panele fotowoltaiczne, turbiny wiatrowe czy pompy ciepła.

 

Termin:

Nabór wniosków na dofinansowanie do mikroinstalacji PV, pomp ciepła oraz towarzyszących magazynów energii trwa do 30 września 2025 roku.

 

Dla kogo?

Aby zakwalifikować się do programu Agroenergia, potencjalni beneficjenci muszą spełnić kilka warunków związanych z inwestycjami w odnawialne źródła energii. Przyszli uczestnicy:

 • nie mogą zacząć inwestycji przed przystąpieniem do programu. Muszą poczekać z podpisaniem umowy z firmą fotowoltaiczną na projekt i wykonanie instalacji oraz z zakupem podzespołów aż do momentu zakwalifikowania się do dofinansowania. Wszystkie elementy instalacji, takie jak panele fotowoltaiczne, muszą być nowe, nie starsze niż 24 miesiące;
 • muszą użytkować dofinansowywaną instalację przez minimum 3 lata od dnia zakończenia przedsięwzięcia. Początkiem działania instalacji jest data podłączenia jej do sieci lub data pozyskania protokołu odbioru w przypadku instalacji off-grid, pompy ciepła lub magazynu energii;
 • nie mogą korzystać z innych dofinansowań, takich jak np. dotacje w ramach programu Mój Prąd. Dofinansowanie z projektu Agroenergia może być łączone z ulgą termomodernizacyjną, ale odliczenie od podatku zostanie pomniejszone o wartość otrzymanej dotacji. Możliwe jest również połączenie dotacji ze środkami zwrotnymi z WFOŚiGW;
 • muszą planować montaż nowej instalacji, a nie modernizację lub rozbudowę już istniejącej. Kolejnym wymogiem jest to, aby mikroinstalacja objęta programem służyła zaspokojeniu własnych potrzeb energetycznych beneficjenta.

 

Forma dofinansowania:

Po zakończeniu inwestycji, dofinansowanie zostanie wypłacone inwestorowi w formie zwrotu poniesionych kosztów. Oznacza to, że osoba korzystająca z dofinansowania musi najpierw ponieść koszty związane z inwestycją, a dopiero później otrzyma zwrot części lub całkowitej kwoty.

 

Linki:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/agroenergia-2021

instalacje fotowoltaiczne dla rolników - fotowoltaika dla rolnika


ZIELONA ENERGIA W GOSPODARSTWIE ROLNYM


O programie:

Program „Zielona Energia w gospodarstwie rolnym” skierowany jest do rolników. Celem programu jest wsparcie finansowe indywidualnych inwestycji w instalację PV oraz elementów umożliwiających wykorzystanie tej energii, takich jak magazyny energii, inteligentne systemy zarządzania energią, pompy ciepła.

 

Termin:

Wnioski będą przyjmowane do 15 marca 2023 roku.

 

Dla kogo?

Aby móc otrzymać dofinansowanie „Zielona energia w gospodarstwie rolnym”, konieczne jest spełnienie przez rolnika pewnych wymagań:

 • osoba ubiegająca się o dofinansowanie musi posiadać gospodarstwo rolnicze o powierzchni od 1 do 300 ha, o wartości między 10 a 200 tys. zł;
 • rolnik musi prowadzić działalność rolniczą w celach zarobkowych (wyłączając chów i hodowlę ryb) przez przynajmniej 12 miesięcy i posiadać dokumentowane dochody w wysokości co najmniej 5 tys. zł;
 • rolnik musi mieć numer identyfikacyjny;
 • w przypadku osób fizycznych: rolnik musi być pełnoletni, kierować gospodarstwem i być obywatelem państwa z UE.

 

Forma dofinansowania:

Wsparcie finansowe w ramach programu polega na zwróceniu kosztów już poniesionych przez beneficjenta. W praktyce oznacza to, że osoba korzystająca z programu będzie musiała najpierw sfinansować całość wydatków z własnych środków lub zaciągniętego kredytu, bez korzystania z preferencyjnych warunków. Dopiero po przedstawieniu faktur potwierdzających poniesienie kosztów, będzie możliwa wypłata dofinansowania.

 

Linki:

https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-413-modernizacja-gospodarstw-rolnych–w-obszarze-zielona-energia-w-gospodarstwie

 


ENERGIA PLUS


O programie:

Program „Energia Plus” został wprowadzony w roku 2019 jako program priorytetowy. Jego głównym celem jest zmniejszenie negatywnego wpływu przedsiębiorstw na środowisko naturalne, w szczególności poprawa jakości powietrza. Program ten ma na celu wsparcie przedsięwzięć inwestycyjnych, które mają pozytywny wpływ na środowisko naturalne, a jednocześnie przyczyniają się do poprawy jakości życia.

 

Termin:

Składanie wniosków trwa do końca 2027 roku.

 

Dla kogo?

Program dofinansowania Energia Plus przeznaczony jest dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą, zgodnie z definicją określoną w ustawie Prawo przedsiębiorców z dnia 6 marca 2018 roku. Po dofinansowanie mogą zatem ubiegać się:

 • osoby fizyczne;
 • osoby prawne;
 • wspólnicy spółki cywilnej prowadzący działalność gospodarczą;
 • jednostki organizacyjne niebędące osoba prawną, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną.

 

Forma dofinansowania:

Wsparcie może mieć formę dotacji i pożyczki.

Podmioty mogą biegać się o dotację w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych, pod warunkiem że:

 • ich projekt wykorzystuje technologię ORC;
 • zaciągną pożyczkę z NFOŚiGW, która pokryje co najmniej 35% kosztów kwalifikowanych;
 • jeśli projekt jest finansowany w formule „project finance”, muszą mieć minimum 15% środków własnych w kosztach kwalifikowanych.

Program Energia Plus oferuje firmom pożyczki na instalacje fotowoltaiczne, które mogą być udzielane na warunkach rynkowych lub preferencyjnych. Do 85% kosztów kwalifikowanych może zostać pokryte przez środki z programu.

Pożyczka udzielana na warunkach rynkowych nie stanowi pomocy publicznej i jest oparta na stopie referencyjnej, która jest ustalana zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej. Jednakże dla spółek nowo powstałych lub spółek specjalnego przeznaczenia, wymagane może być dodatkowe zabezpieczenie pożyczki.

W przypadku pożyczki na warunkach preferencyjnych, oprocentowanie wynosi WIBOR 3M + 50 pb, ale nie mniej niż 1,5% w skali roku. Dodatkowo, istnieje opcja umorzenia do 10% całkowitej wypłaconej kwoty pożyczki, ale nie więcej niż 1 milion złotych.

 

Linki:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/nabor-energia-plus

Udostępnij
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Reddit
Email

Logowanie

Nazwa użytkownika lub adres e-mail *
Hasło *